Privacy Policy

BIJGEWERKT OP 23/03/2022

Deze informatienota is geschreven en gepersonaliseerd voor de bezoekers van de websites (novoceram.fr, novoceram.be, novoceram.com, novoceram.de, novoceram.it). Dit document heft het eerder gepubliceerde document over cookies op en vervangt het in zijn geheel.

INFORMATIENOTA BETREFFENDE DE WEBSITE OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 13 EN 14 VAN DE EUROPESE VERORDENING 2016/679 (GDPR)

Op de pagina’s van de site die aan bepaalde diensten gewijd zijn, worden op verzoek geleidelijk specifieke informatieve nota’s verstrekt of geplaatst met formulieren voor het verzamelen van gegevens. Wij delen u ook mee dat onze site, om u een volledige service te bieden, links kan bevatten naar andere websites, die niet beheerd worden door Novoceram SAS (hierna ook « Novoceram »). Novoceram SAS, is niet verantwoordelijk voor fouten, inhoud, cookies, publicatie van illegale morele inhoud, advertenties, banners of bestanden die niet voldoen aan de geldende reglementering, noch voor de naleving van de reglementering inzake de persoonlijke levenssfeer door sites die niet door de Beheerder beheerd worden.

In haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van en voor de doeleinden van de artikelen 13 en 14 van de Europese Verordening 2016/679, zal het bedrijf Novoceram SAS u hierbij mee dat de voornoemde verordening voorziet in de bescherming van de betrokkenen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en dat deze verwerking gebaseerd zal zijn op de beginselen van juistheid, rechtmatigheid, transparantie en bescherming van uw privacy en rechten. De informatie en persoonsgegevens die u verstrekt of die verkregen worden tijdens het gebruik van de site, zullen verwerkt worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de voornoemde verordening en de vertrouwelijkheidsverplichtingen die zij oplegt.

BETROKKENEN EN BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

A) gebruikers (browsers) van websites (novoceram.fr, novoceram.be, novoceram.com, novoceram.de, novoceram.it)

Soort verwerkte gegevens

 • Navigatiegegevens: IP-adressen of domeinnamen van computers en andere apparaten die gebruikt worden door gebruikers die verbinding maken met de site; adressen in URI-code (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen en eventuele tijdsaanduidingen daarvan; gegevens met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker; begin- en eindpagina’s; navigatiegeschiedenis en identificatiegedrag tijdens de weergave van pagina’s van de site.
 • Vrijwillig door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens: het facultatief, expliciet en vrijwillig verzenden van e-mails naar de op deze site aangegeven adressen en het invullen van op de site aanwezige formulieren impliceert het latere verkrijgen van persoonsgegevens van de afzender (alleen bij wijze van voorbeeld: naam, achternaam, e-mailadres). Specifieke beknopte informatie vindt u op de bladzijden met de formulieren.

Doeleinden van de verwerking: Uw tijdens het browsen verzamelde gegevens zullen voor de volgende doeleinden worden verwerkt.

 • 1) om verrichtingen uit te voeren die strikt verband houden met of nodig zijn voor het beheer van de relaties met de gebruikers of bezoekers van de site;
 • 2) het verzamelen, opslaan en verwerken van uw gegevens voor statistische analysedoeleinden, met name in anonieme en/of geaggregeerde vorm; statistische analyses om de kwaliteit van de door de site aangeboden diensten te verifiëren;
 • 3) het delen met de beheerders van sociale netwerken van de uitgevoerde interacties en de gebruiksgegevens met betrekking tot de pagina’s waar cookies geïnstalleerd zijn die producten of softwarefuncties integreren.
 • 4) om de browse-ervaringen te verbeteren, teneinde diensten en reclameboodschappen te sturen overeenkomstig de tijdens het browsen kenbaar gemaakte voorkeuren.

De verwerking van gegevens voor de in punt 1 aangegeven doeleinden is noodzakelijk om aan uw verzoeken te voldoen en elke weigering zou het gebruik van alle op de site aanwezige functies en diensten kunnen beperken en/of verhinderen. De verstrekking van de in de doeleinden 2, 3 en 4 aangegeven gegevens is facultatief op de rechtsgrondslag van toestemming en de eventuele weigering van de verwerking verhindert de op de site aanwezige functionaliteiten en diensten niet. De toestemming wordt gegeven via de korte informatienota door te klikken op de knop ” ACCEPTEER ALLES” die in de informatienota aanwezig is. Wat de facultatieve verstrekking van gegevens betreft, wordt nadere informatie over de cookies op de site verstrekt in het document over het cookiebeleid, dat ook toegankelijk is via de beknopte informatie. U kunt de toestemming die u hebt gegeven op elk moment wijzigen door naar het gedeelte “Uw cookie-keuzes wijzigen” in de voettekst van de site te gaan.

Browsing-gegevens worden opgeslagen voor de perioden aangegeven in het cookiebeleid dat op de site beschikbaar is.

COOKIES EN ANDERE VOLGSYSTEMEN

Uw gegevens worden ook verzameld door middel van instrumenten en diensten die door derden worden aangeboden, en worden door hen opgeslagen. Voor meer informatie, zie het cookiebeleid. Gelieve er nota van te nemen dat Novoceram wij slechts als tussenpersoon optreden voor de links in het cookiebeleid en geen enkele verantwoordelijkheid op ons kunnen nemen voor eventuele wijzigingen.

B) inschrijvingen op nieuwsbrieven

Door het formulier in de rubriek “Nieuwsbrief” in te vullen, zullen uw persoonsgegevens (naam, voornaam, e-mailadres) gebruikt worden om te beantwoorden aan uw verzoek om de gepersonaliseerde nieuwsbrief te ontvangen en om toegevoegd te worden aan de mailinglijst voor direct marketing activiteiten, nieuwsbrieven, promotie-, commercieel en reclamemateriaal of materiaal in verband met evenementen, initiatieven en organisaties van Novoceram met inbegrip van de invoeging van dit laatste in het CRM van het bedrijf van de Verantwoordelijke, met volledige inachtneming van de beginselen van wettigheid en juistheid en van de bepalingen van de wet.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is facultatief; uw weigering zal het de verantwoordelijke entiteit echter onmogelijk maken om te voldoen aan uw verzoek om u in te schrijven op de nieuwsbrief en om u te informeren over het nieuws van Novoceram. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6.1.A) van de GDPR. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking door de link “Unsubscribe from this list” onderaan de e-mail te gebruiken of door een verzoek te sturen naar de verantwoordelijke op het adres dat in deze informatiemededeling wordt vermeld.

Uw gegevens worden bewaard tot u besluit uw abonnement op de dienst te beëindigen.

C) gebruikers van de rubriek “Contacten”

Door de formulieren in te vullen die in de rubriek “Contacten” beschikbaar zijn, zullen uw persoonsgegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres, land, enz.) gebruikt worden om aan uw verzoek om informatie te beantwoorden. De verstrekking van gegevens voor dit doel is noodzakelijk om aan uw verzoek te voldoen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6.1.b) van de GDPR. Behoudens uw toestemming door het betreffende marketingvakje aan te kruisen, zullen uw gegevens worden gebruikt om u gepersonaliseerde informatie en commerciële en reclameberichten te sturen over de activiteiten en producten van Novoceram, via traditionele middelen (bijv. telefonisch contact, papieren post, individuele e-mails, enz.) of geautomatiseerde contactmethoden (bijv. geautomatiseerde e-mailcampagnes) toe te zenden, onder meer door ze in te voeren in het CRM van het bedrijf van de Verantwoordelijke, met volledige inachtneming van de beginselen van rechtmatigheid en juistheid en van de wettelijke bepalingen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6.1.a) van de GDPR. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking door de link “Unsubscribe from this list” onderaan de e-mail te gebruiken of door een verzoek te sturen naar de Manager op het in deze informatienota vermelde adres.

Uw gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de door u gevraagde dienst te verlenen en voor marketingdoeleinden, totdat u besluit uw abonnement op de dienst te beëindigen.

METHODEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden verwerkt met manuele, elektronische en/of telematische hulpmiddelen, door het gebruik van cookies (zoals aangegeven in het cookiebeleid dat op de website beschikbaar is) en door middel van geautomatiseerde contactsystemen (bijvoorbeeld geautomatiseerde e-mailcampagnes), met inachtneming van de modaliteiten die in de artikelen 6 en 32 van de GDPR worden aangegeven en door het nemen van de passende beveiligingsmaatregelen die zijn voorzien.

Om de resultaten van de communicatie te vergelijken en eventueel te verbeteren, gebruikt de Beheerder systemen voor het versturen van nieuwsbrieven en promotieberichten met verslagen.

Dankzij de rapporten zal de Beheerder bijvoorbeeld het volgende kunnen weten: het aantal lezers, openingen, unieke klikkers en kliks; de toestellen (IPhone, Blackberry, Nokia…) en besturingssystemen (Windows, Apple, Linux, Android…) die gebruikt zijn om de communicatie te lezen; de details van de activiteit van elke gebruiker; de details van de verstuurde e-mails per datum/uur/minuut; de details van de al dan niet ontvangen e-mails, en de doorgestuurde e-mails; de lijst van afgemelde abonnees. ) gebruikt om de communicatie te lezen; details van de activiteit van elke gebruiker; details van verzonden e-mails per datum/tijd/minuut; details van al dan niet ontvangen e-mails en van doorgestuurde e-mails; lijst van afmeldingen voor de nieuwsbrief; gebruikers die een e-mail geopend hebben of op één enkele link geklikt hebben; gebruikers met een probleem bij de weergave van het bericht; link tracking (d.w.z. het aantal klikken op de links in het bericht); click tracking (op welke links geklikt is en door wie) Al deze gegevens worden gebruikt om de resultaten van de communicatie te vergelijken, en eventueel te verbeteren.

GEBRUIK VAN SOCIALE NETWERKEN

Novoceram SAS kan ook links verstrekken naar andere sociale netwerkplatforms die leiden naar servers die zijn opgezet door personen of organisaties waarover zij geen controle heeft. Novoceram SAS doet geen toezeggingen en neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie die op deze sites beschikbaar is. De link naar een site van een derde mag niet worden beschouwd als een goedkeuring door Novoceram SAS of door die derde van de producten en diensten van andere entiteiten of van die derde. Novoceram SAS geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot het gebruik of de opslag van gebruikersgegevens op sites van derden. De gebruikers wordt aangeraden het privacybeleid van de sites van derden die aan onze website gekoppeld zijn aandachtig te lezen, om een volledig beeld te krijgen van het mogelijke gebruik van hun persoonsgegevens.

ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS EN VERSPREIDING VAN GEGEVENS

Uw gegevens worden verwerkt door naar behoren aangewezen personeel en worden extern meegedeeld aan bedrijven die optreden als Autonome Beheerders of Gegevensverwerkers:

 • externe entiteiten die diensten in de cloud verlenen ;
 • dienstverleners voor technische ondersteuning;
 • bedrijven van de groep die diensten verlenen op het gebied van IT-systeembeheer, waaronder serverhosting en back-updiensten;
 • binnen openbare en/of privé entiteiten waarvoor de mededeling van gegevens verplicht of noodzakelijk is op grond van wettelijke verplichtingen of indien dit nuttig is voor het beheer van de relatie.

De volledige lijst kan worden aangevraagd door te schrijven naar de adressen van de verantwoordelijke Beheerder.

Uw gegevens worden niet verspreid.

OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS :

Voor technisch-organisatorische doeleinden kunnen uw gegevens worden verstrekt aan landen buiten de Europese Unie. In ieder geval is deze overdracht wettig, aangezien hij gewaarborgd wordt door het bestaan van door de Europese Commissie uitgevaardigde adequaatheidsbesluiten en/of door de standaardclausules voor gegevensbescherming op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde modellen, overeenkomstig art. 46 van de GDPR.

U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken om een kopie van uw gegevens die buiten de EU worden doorgegeven, samen met informatie over waar deze beschikbaar zijn, door een specifiek verzoek te sturen naar het volgende e-mailadres privacy@novoceram.fr

Gegevens die via cookies verwerkt worden, worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie, zoals aangegeven in het cookiebeleid van de bedrijven die de cookiediensten van derden leveren. Voor nadere inlichtingen kunt u schrijven naar privacy@novoceram.fr

MINDERJARIGEN

De site is niet bestemd om door minderjarigen te worden gebruikt en er worden geen gegevens over minderjarigen verzameld door de Beheerder. Indien de Verantwoordelijke kennis krijgt van het verzamelen van dergelijke gegevens (bijv. via het contactformulier), zal hij deze onmiddellijk wissen. De Beheerder zal op verzoeken om informatie reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetten. Er zij aan herinnerd dat de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent, verplicht is om ons, in geval van verzoeken om informatie, zijn/haar toestemming te geven voor het verzamelen van de persoonsgegevens van de minderjarige.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke van de verwerking is Novoceram SAS, te contacteren via (ZI ORTI, LAVEYRON – BP44120 – 26241 SAINT VALLIER SUR RHÔNE CEDEX – FRANCE ; +33 (0) 475235023 ; CONTACT@NOVOCERAM.FR), in de persoon van haar wettelijke vertegenwoordiger pro tempore.

U hebt het recht om van de Beheerder het wissen (recht om vergeten te worden), de beperking, de bijwerking, de rectificatie, de overdraagbaarheid en het verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen en, meer in het algemeen, de mogelijkheid om alle rechten uit te oefenen waarin de artikelen 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22 van de Europese Verordening nr. 2016/679 voorzien, door te schrijven naar het volgende adres: privacy@novoceram.fr. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de controle-autoriteit.

TOEPASSING VAN DEZE INFORMATIEMEDEDELING

Indien u twijfels heeft over deze informatienota, gelieve contact op te nemen met Novoceram SAS door een bericht te sturen aan het adres privacy@novoceram.fr

WIJZIGINGEN IN DEZE INFORMATIEMEDEDELING

Het bedrijf Novoceram SAS behoudt zich het recht voor deze informatiemededeling bij te werken om ze aan te passen aan de evolutie van de wetgeving en om rekening te houden met suggesties van werknemers, klanten, medewerkers en gebruikers. In geval van wijzigingen door het bedrijf Novoceram SAS, het privacybeleid op de hoofdpagina en op de home page van de site (novoceram.fr, novoceram.be, novoceram.com, novoceram.de, novoceram.it) zal tijdig bijgewerkt worden.

RECHTEN VAN DE BETROKKEN PERSONEN

EU-Verordening 2016/679: Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – Rechten van de betrokkene

1. De betrokkene heeft recht op bevestiging van het al dan niet bestaan van hem betreffende persoonsgegevens, ook als die nog niet geregistreerd zijn, op mededeling daarvan in begrijpelijke vorm, en op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

2. De betrokkene heeft het recht om geïnformeerd te worden :

 • de herkomst van de persoonsgegevens ;
 • de doeleinden en methoden van de verwerking ;
 • de toegepaste logica in het geval van verwerking met behulp van elektronische instrumenten;
 • de identificatiegegevens van de verantwoordelijke, van de verantwoordelijke personen en van de overeenkomstig artikel 5, lid 2, aangewezen vertegenwoordiger;
 • de personen of categorieën personen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld of die er kennis van kunnen nemen als aangewezen vertegenwoordigers op het grondgebied van het land, van de verantwoordelijke personen of van de personen die gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken.

3. De betrokkene heeft het recht om :

 • het bijwerken, corrigeren of, in voorkomend geval, integreren van gegevens ;
 • het wissen, in anonieme vorm omzetten of afschermen van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, met name van gegevens waarvan de bewaring niet noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of vervolgens zijn verwerkt;
 • certificering dat de in de punten a) en b) bedoelde verrichtingen, met name wat de inhoud betreft, ter kennis zijn gebracht van de personen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost in verhouding tot het recht dat wordt beschermd ;
 • gegevensoverdraagbaarheid.

4. De betrokkene heeft het recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken:

 • om legitieme redenen voor de verwerking van haar betreffende persoonsgegevens, ook al zijn die relevant voor de doeleinden van de verzameling;
 • tot de verwerking van haar betreffende persoonsgegevens met het oog op het verzenden van reclamemateriaal, directe verkoop of marktonderzoek of in het kader van commerciële communicatie.